O nás

O nás


Právna forma: Príspevková organizácia
Zriaďovateľ: Obec Záhorská Ves

Druh sociálnej služby:
§ 36
Zariadenie opatrovateľskej služby – pobytová služba /kapacita 9 miest/
§ 41 Opatrovateľská služba – v domácnosti /roznáška obedov/
§ 59 Práčovňa v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)

Cieľová skupina:
§ 36 – plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách, ak im nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu ,
§ 41 – fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych služ- bách a sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4 zákona o sociálnych službách,
§ 59 – fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšili dôchodkový vek.

Vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby:
§ 36
– v zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálne rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych službách. V ZOS je zamestnaných 5 opatrovateliek s akreditovaným opatrovateľským kurzom a 1 zdravotná sestra.
§ 41 – opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č.4 zákona o sociálnych službách,
§ 59 – v práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie údržbu bielizne a šatstva.

Forma poskytovania sociálnej služby: pobytová celoročná
ambulantná

Miesto a adresa poskytovania sociálnej služby: Jeseň života, p.o., Hlavná 129, 900 65 Záhorská Ves

Rozsah poskytovanej sociálnej služby: určitý čas – 12 mesiacov

Čas trvania poskytovania sociálnej služby: neurčitý čas